Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Το συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στους μπαμπάδες όλου του κόσμου!
Είναι ένα βίντεο που έχει ανέβει στο youtube και έχει κάνει πάνω από 3 εκατομμύρια  «χτυπήματα». Έχει για πρωταγωνιστή έναν πατέρα που έκανε τον ανάπηρο –από ατύχημα που είχε εν ώρα δουλειάς- γιο του να περπατήσει ξανά.
Πρόκειται για ένα να σποτάκι με κοινωνικό μήνυμα που παίζει στην ιαπωνική τηλεόραση και έχει συγκινήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Και μας θυμίζει τι σημαίνει οικογένεια και πώς μπορεί ο αρχηγός της όπως είναι ένας πατέρας με τη θέλησή του, να κινήσει γη και ουρανό για να δει τα παιδιά του και πάλι ευτυχισμένα.
Δείτε το βίντεο που θα σας κάνει να συγκινηθείτε, όσο και αν προσπαθήσετε να το αποφύγετε…

Μοιράσου το…! www.sos-sygapa.eu 

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Το Άγαλμα της Νίκης στην Δράμα... "Πύρρειος Νίκη" ! Του Παναγιώτη Γεωργιάδητου Παναγιώτη Γεωργιάδη

Δίχως την συγκρότηση της Επιτροπής Κρίσεως αισθητικής αρτιότητας εγκαταστάθηκε, εγκαινιάστηκε  και έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος της Νίκης της Δράμας για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Απολογισμός του όλου έργου, με τα έξοδα του Δήμου της Δράμας, αλλά και τις χορηγίες των χορηγών δεν έχει γίνει ακόμα επισήμως, ένα και μήνα περίπου μετά. Μένει να δούμε, λοιπόν, στα πλαίσια της δημόσιας λογοδοσίας πόσο στοίχισε συνολικά το έργο. 

Ωστόσο, για τέτοιου είδους ενέργειες οι ΟΤΑ και οι δήμοι κυρίως είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να συστήσουν μια "Επιτροπή Κρίσεως" για να κρίνει την καλλιτεχνική και αισθητική αρτιότητα του έργου, αν ταιριάζει δηλαδή με τον περιβάλλοντα χώρο ενώ, εξετάζει (η επιτροπή αυτή) το πως, το που και το γιατί ενός μνημείου ή μιας προτομής. Τούτο, διότι κατά το παρελθόν κάθε βλαχοδήμαρχος έστηνε ένα άγαλμα ή μια προτομή όπου ήθελε και για λόγους ψηφοθηρικούς και άλλους. 

Παρακάτω, δημοσιεύουμε ενδεικτικά μιαν απόφαση για την σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας για τον Δήμο Ζαγορίου. Εντύπωση μας προκαλεί ότι η Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης εφιστά την "προσοχή" στους αρμόδιους του Δήμου να μην πράξουν καμίαν απολύτως ενέργεια πριν αποφανθεί η Επιτροπή Κρίσεως. Κατανοούμε, έτσι, την σοβαρότητα αλλά και την σπουδαιότητα της αναφερόμενης επιτροπής. 

Υπ΄αυτήν την λογική θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος δημοτικός άρχοντας, εκλεγμένος ή διορισμένος, ή ποιος διοικητικός υπάλληλος και στα πλαίσια των ευθυνών πλέον λόγω Καλλικράτη θα αναλάβει το βάρος της εξόφλησης του όλου κόστους του έργου του Αγάλματος αν γνωρίζει ότι αυτό στήθηκε και "αποκαλύφθηκε" - εγκαινιάστηκε παρανόμως ή πιο ήπια δίχως την σύννομη διαδικασία. 


ΑΔΑ: ΒΕΦΦΟΡ1Γ-Ο02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 2 Ιανουαρίου 2013
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 75334/15831/2012
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              συνέχεια...............Ταχ. Δ/νση: Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
Πληρ.: Διονύσιος Τσολίγκας
Τηλ.: 26513-60328 FAX: 26513-60343
E mail: tsoligas@apdhp-dm.gov.gr
ΘΕΜΑ:«Συγκρότηση Επιτροπής για την κρίση αισθητικής αρτιότητας για την τοποθέτηση προτομής
του Ιατρού Βανδέρα Δημητρίου στην Τ.Κ. Αρίστης»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ
Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ - Δ Υ Τ . Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 141/2011 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 28/80, «περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1188/81 «περί
τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ’ αριθμ. 28/80 Π.Δ.».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 331/83 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006).
6. Την υπ’ αριθμ. 32128/Κ Δ 17/31-5-73 κωδικοποιημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 10469/23-2-2007 Εγκύκλιο 15 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
8. Την 331/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου «Ορισμός
Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή
κρίσης από αισθητικής και καλαισθητικής απόψεως για την τοποθέτηση της προτομής Ιατρού
Βανδέρα στην Αρίστη».
ΑΔΑ: ΒΕΦΦΟΡ1Γ-Ο02
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτούμε Επιτροπή Κρίσης που θα γνωμοδοτήσει για την αισθητική αρτιότητα και την
τοποθέτηση της ανωτέρω προτομής, αποτελούμενη από τους:
1. Γέπη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού
τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ζαγορίου Παπιγκιώτη Παντελή,
2. Φωτεινή Κόκκινου, Αρχ/να Μηχ/κο του Δήμου Ιωαννιτών, ως μέλος και
3. Μαρία Φιλίππου, Πολ/κο Μηχ/κο του Δήμου Ζαγορίου, ως μέλος.
Μετά τη γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής ο Δήμος Ζαγορίου θα πάρει την απόφαση, που
προβλέπεται στο άρθρο 209 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) και την οποία θα μας υποβάλει για
τον κατά νόμο έλεγχο.

Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία ενέργεια πριν την ανωτέρω γνωμοδότηση
της Επιτροπής Κρίσης αισθητικής αρτιότητας του ανωτέρω μνημείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δήμο Ζαγορίου
44007, Ασπράγγελοι
(Με την παράκληση να χορηγηθεί
αντίγραφο στα αναφερόμενα
στην απόφαση μέλη)
Μ.Ε.Γ.Γ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥ.ΓΑ.ΠΑ: Ένας σύλλογος για τα δικαιώματα του χωρισμένου πατέρα

Γιατί γονιός δεν είναι μόνο η μητέρα.

Τα ποσοστά διαζυγίων μεγαλώνουν συνεχώς. Τα ζευγάρια που αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά έρχονται αντιμέτωπα με δύσκολες αποφάσεις, με πιο σημαντική το απο εδώ και πέρα μεγάλωμα των παιδιών τους και τους ρόλο που θα παίξει ο καθένας τους. Η μητέρα είναι εκείνη που απο τον νόμο τις περισσότερες φορές αναλαμβάνει την επιμέλεια, όμως κάποιοι πατεράδες δεν συμφωνούν πάντα με τις αποφάσεις του δικαστηρίου και νιώθουν πως το σύστημα είναι κατά τους. Για αυτό το λόγο ιδρύθηκε και ο σύλλογος ΣΥ.ΓΑ.ΠΑ όπου τα αρχικά σημαίνουν «Σύλλογος για την ανδρική και πατρική αξιοπρέπεια.» Στόχος του να προασπίσει τις σχέσεις μεταξύ πατέρα και παιδιού και να αναδείξει την πατρική πλευρά του προβλήματος και την ανάγκη έπικοινωνίας με τα παιδιά του. Ανάμεσα σε άλλα λοιπόν ζητά
  • Συνταγματική κατοχύρωση του πατρικού ρόλου
  • Να έχει ίδια επιδοματική ή εργασιακή ισότητα και ο πατέρας και άνδρας (όρια συνταξιοδότησης, οικογενειακά επιδόματα, πολυτεκνική ιδιότητα, άδειες πατρότητας, κτλ).
  • Ανάδειξη του πατέρα-τροφού και δημιουργού μέσω των σχολικών και άλλων εγχειριδίων. Παραδοχή της ύπαρξης του πατρικού φίλτρου.
  • Από κοινού επιμέλεια και γονική μέριμνα
  • Ελεύθερη επικοινωνία σε περίπτωση διαζυγίου.
  • Εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών όπου είναι δυνατό.
  • Δίκαιη διατροφή (στα διαζύγια) σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες και τις δυνατότητες των γονέων. Να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα ταξιδιού του γονέα που ταξιδεύει για να επικοινωνήσει με τα παιδιά του. Δήλωση εισοδημάτων των παιδιών από κοινού.
  • Τιμωρία του γονέα που προσβάλλει συκοφαντικά, δίχως στοιχεία, τον άλλο για να στερήσει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα ή για να αποκτήσει μοναδικότητα στην επιμέλεια. Αποκλεισμό του από την επιμέλεια του παιδιού. Ποινική δίωξη νομικών που προσυπογράφουν ανυπόστατα κατηγορητήρια αγνοώντας την υποχρέωση του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του παιδιού.
Ο σύλλογος υποστηρίζει πως ένα διαζύγιο είναι απο μόνο του οδυνηρό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα παιδιά που εμπλέκονται.
Στο site του συλλόγου που απαριθμεί ήδη 30.000 άτομα μπορεί κάποιος να βρεί προσωπικές ιστορίες, αλλά και ψυχολογική και νομική βοήθεια.

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Ο ΣΥΓΑΠΑ στην Ονειρούπολη Δράμας για την έναρξη: Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Οι μπαμπάδες του ΣΥΓΑΠΑ, και φέτος, στη Δράμα, κάνουν διαμαρτυρία όπως οι άλλοι f4j (fathers for justice) στο εξωτερικό, για την άνιση αντιμετώπισή τους στο διαζύγιο και διεκδίκηση γονεϊκής ισότητας. Εχουν το περίπτερό τους (σπιτάκι) όπως και κάθε χρόνο.
Δέστε και το βίντεο από το περίπτερο του ΣΥΓΑΠΑ το οποίο θα τελειοποιηθεί αυτές τις ημέρες, δεδομένου οτι η Ονειρούπολη θα διαρκέσει έως τις 5 Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ www.sos-sygapa.eu 
Το Δ.Σ. του ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. σας προσκαλεί, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2013, ωρα 5μμ (17.00) στην έναρξη της Ονειρούπολης. Από την ημερομηνία αυτή έως και τις 5 Ιανουαρίου θα διαρκέσει η γιορτή των παιδιών και των μεγάλων στη Δράμα. Το περίπτερο του ΣΥΓΑΠΑ βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής εισόδου, όπως και πέρισι. Ελάτε με τα παιδιά σας. Τα απογεύματα θα μοιράζουμε μπαλόνια, αυτοκόλλητα, σοκολάτες, κτλ για τα παιδιά και, εφημερίδες, γραμματόσημα, βιβλία για τους μεγάλους. Θα γίνεται προβολή σχετικών ταινιών μικρού μήκους και σποτ.
ΣΧΕΤΙΚΑ BLOGS:
http://gonis-sygapa.blogspot.com/
http://patrotita.blogspot.com/

Και για το 2012:
Το περίπτερο ΣΥΓΑΠΑ θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση μαζί με τους παραπληγικούς και τους φίλους των ζώων. 
http://goneis-paidi.blogspot.gr/2011/12/blog-post_12.html
http://spitalas.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3.html
Ο ΣΥΓΑΠΑ στην Ονειρούπολη από spitalas
TV SHOW: GREECE - THESSALONIKI - SPITALAS F4J από spitalas
http://www.dailymotion.com/spitalas#video=xdfbne
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 2013
http://www.dailymotion.com/video/xwlut9_spitalas-1-basilopita_people

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ομολογία σοκ: «Αυτούς λάδωνα - Από την πίτα τρώγαμε όλοι και ισόποσα»

Ομολογία σοκ: «Αυτούς λάδωνα - Από την πίτα τρώγαμε όλοι και ισόποσα»

“O υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης γνώριζε τις «υπόγειες» συναλλαγές μεταξύ εφοριακών και επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αντιδρούσε. Είναι και αυτός υπόλογος”

Η ομερτά έσπασε. Το ίδιο και το απόστημα με τα διεφθαρμένα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τους επιτελικούς υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, τους επίορκους προϊσταμένους εφοριών και τους πολιτικούς τους «φίλους», συνεργούς στο μεγάλο «φαγοπότι» που συντελέστηκε και συντελείται σε βάρος του Δημοσίου...

Ο άνδρας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούγεται φοβισμένος.

«Από την πίτα τρώγαμε όλοι και ισόποσα», λέει. Είναι ο Νίκος Κασιμάτης, νούμερο ένα οφειλέτης του Δημοσίου, σύμφωνα με λίστα που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών. Μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πέτρα Σκανδάλου» του zougla radio. Σήμερα, χρωστάει το ποσό των 952.087.781 ευρώ και εκτίει ποινή κάθειρξης 504 ετών.

Τηλεφωνεί από τις φυλακές Διαβατών και επιθυμεί να πει «όλη την αλήθεια».

Μια αλήθεια πικρή, που ξεμπροστιάζει όλο το σύστημα του θεσμικού υποκόσμου. Τους ελεγκτές που πρέπει να ελεγχθούν, αλλά δεν ελέγχονται. Προϊσταμένους εφοριών, στελέχη ΣΔΟΕ και «μεγαλοκαρχαρίες» του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο σύστημα 4-4-2 το οποίο είχε καταγγείλει και ο πρώην γενικός γραμματέας πληροφοριακών συστημάτων, κ. Διομήδης Σπινέλης.

Με την συνδρομή τους, την αρωγή των «λευκών κολάρων», ο Νίκος Κασιμάτης κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο οικονομικό κόλπο των τελευταίων δεκαετιών.

Να στήσει ένα κύκλωμα με 30 εταιρίες - μαϊμού που έπαιρναν επιστροφές ΦΠΑ από το Δημόσιο. Εκείνος είναι ο ηθικός αυτουργός. Οι φυσικοί αυτουργοί, παραμένουν ασύλληπτοι. Υπηρετούσαν στην «αυλή» του πρώην υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, και στην καρδιά του ΣΔΟΕ.

Άλλοι πήραν προαγωγές, ελάχιστοι συνταξιοδοτήθηκαν. «Ήμουν παιδί του συστήματος. Από 26 ετών είμαι μέσα στο σύστημα. Εγώ είμαι φυλακή και δικαίως είμαι. Αυτοί οι κύριοι όμως, οι συνεργοί μου, παραμένουν ασύλληπτοι και εξακολουθούν να διενεργούν ελέγχους. Είναι περισσότεροι από 60. Όσο ήμουν νόμιμος δεν έβρισκα δουλειά», παραδέχεται κυνικά και προσθέτει: «Το κόλπο στηνόταν ως εξής: Μου έλεγαν "όσο κατεβαίνουμε εμείς, τόσο θα ανεβαίνεις εσύ". Από τα 100 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα το 40% το έπαιρναν οι ελεγκτές, το 40% η επιχείρηση και το 20% το κράτος». Πάλι καλά…

Η συνάντηση με τον Φωτιάδη

Απόστολος Φωτιάδης
Ήξεραν αλλά σιωπούσαν. Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται ο κ. Κασιμάτης, το υπουργείο Οικονομικών γνώριζε τις "υπόγειες" συναλλαγές μεταξύ εφοριακών και επιχειρήσεων από το 2002. Ωστόσο, δεν αντιδρούσε.

Ο νούμερο ένα οφειλέτης του Δημοσίου επισημαίνει ότι ο -τότε- διευθυντής του ΣΔΟΕ, Γιώργος Κουκάκης, τον είχε συνοδεύσει στο υπουργείο Οικονομικών ώστε να εξηγήσει στον υφυπουργό και στον γενικό γραμματέα πως είχε στηθεί το «κόλπο».

«Παρών στη συζήτηση ήταν ο τότε υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Φωτιάδης, ο γενικός γραμματέας, ο Γιώργος Κουκάκης και εγώ. Εξήγησα τι λεφτά πέφτανε από το θέμα των φόρων. Ανέφερα συγκεκριμένα νούμερα. Όπως στη ΔΟΥ-ΦΑΕ Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, ο έφορος "κοστολογούνταν" 50.000.000 δρχ., 35.000.000 δρχ. ήταν η ταρίφα του επόπτη και 15.000.000 δρχ. ήταν η ταρίφα του ελεγκτή» αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι κ.κ. Φωτιάδης και Κουκάκης ενημερώθηκαν, αλλά δεν ενήργησαν όπως θα έπρεπε. Κατά το Νίκο Κασιμάτη είναι και αυτοί «υπόλογοι».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

http://alexpolisonline.blogspot.com/2013/11/omologia-sok-aftous-ladona-apo-tin-pita-trogame-oloi.html
 

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Τρυφερή αγκαλιά νεογέννητων διδύμων

Τι αγκαλίτσα είναι αυτή;; - Υπέροχο video!!

Ένα συγκινητικό βίντεο που απεικονίζει δίδυμα να είναι αγκαλιασμένα, ενώ τα κάνουν μπάνιο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. 
Στο βίντεο απεικονίζονται τα δύο νεογνά να είναι αγκαλιασμένα και να μην αφήνει το ένα το άλλο, κατά τη διάρκεια που τα κάνουν μπάνιο. 
Η εγκυρότητα του βίντεο δεν είναι εξακριβωμένη, εάν πραγματικά είναι αμέσως μετά τη γέννηση, η εικόνα όμως είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη. 
«Γεννήθηκαν, αλλά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει» υποδηλώνοντας πως έχουν κρατήσει τη στάση που είχαν στη μήτρα της μητέρας τους, αμέσως μετά τη γέννηση.
http://hamomilaki.blogspot.gr/2013/11/video-newborn-twins-hugging-each-other.html

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Ο Αρειος Πάγος δέχεται τη ΣΑΡΙΑ για κληρονομικά αλλά όχι για οικογενειακά θέματα

Aπόφασή του, αναφέρει ότι οι διαθήκες που συντάσσονται στην Θράκη μεταξύ των μουσουλμάνων (το μόνο κριτήριο είναι η ύπαρξη στα δημοτολόγια της θρησκείας) είναι άκυρες με την αιτιολογία ότι στις σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων στο…
 κληρονομικό δίκαιο εφαρμόζεται η σαρία και ως εκ τούτο στο Ισλαμικό δίκαιο δεν προβλέπεται σύνταξη διαθήκης από τον κληρονομούμενο. 
Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της εφημερίδας “Χρόνος” της Κομοτηνής, η απόφαση που ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί, αφορά την υπόθεση θανόντος μουσουλμάνου πολίτη της Θράκης και των διεκδικήσεων που ακολούθησαν από συγγενικά του πρόσωπα επί της περιουσίας του για την οποία όμως ο ίδιος είχε φροντίσει να συντάξει διαθήκη σε συμβολαιογράφο πριν αποβιώσει. 
Το θέμα προέκυψε, όταν αδελφή θανόντος, που άφησε όλη του την περιουσία στη γυναίκα του μέσω διαθήκης, διεκδικεί μερίδιο της περιουσίας με το αιτιολογικό ότι ο αδερφός της ως μουσουλμάνος δεν είχε δικαίωμα να συντάξει διαθήκη, καθώς η δημόσια διαθήκη είναι άγνωστη στο δίκαιο της σαρίας.
Ο Άρειος Πάγος αναιρώντας απόφαση του Εφετείου Θράκης αποφάσισε ότι επειδή στους μουσουλμάνους της Θράκης εφαρμόζεται το δίκαιο της σαρίας, ο άνδρας δεν είχε δικαίωμα να συντάξει δημόσια διαθήκη επειδή είναι μουσουλμάνος.
Από το 1946 οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες συντάσσουν, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, διαθήκες, έχουν γίνει δικαιοπραξίες, μεταβιβάσεις, έχουν χτιστεί πολυκατοικίες και αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
Στη ΣΑΡΙΑ ως γνωστό, επικρατεί το πατρικό δίκαιο του άνδρα ο οποίος είναι απόλυτος άρχοντας της οικογένειας. Ακόμα και στο διαζύγιο, τα παιδιά είναι υπό την κάλυψη-επίβλεψη-επιμέλεια του άνδρα.

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ενα μωρό συγκινείται από τραγούδι της μαμάς (αλλά το ίδιο κάνει και με το μπαμπά)


Ενα μωρό καταλαβαίνει και συγκινείται από τα τραγούδια τόσο της μαμάς όσο και του μπαμπά.
Είναι πραγματικά πολύ σπάνιο ένα τόσο μικρό μωρό να μπορεί να εκφράσει τόσο πολλά συναισθήματα χωρίς καν να έχει αρχίσει να μιλάει. Στο συγκεκριμένο βίντεο αυτό το υπέροχο μόλις 10 μηνών μωρό με τα τόσο εκφραστικά μάτια ακούει το τραγούδι της μητέρας του και πλημμυρίζει με συναισθήματα.
Ηδη, τα υπέροχα αυτά συγκινημένα ματάκια, έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, με πάνω από 4.500.οοο προβολές στο youtube. Απολαύστε αυτό το μοναδικό βίντεο

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Απαγωγή του παιδιού, μετά το διαζύγιο

Ο πατέρας που αναζητά το παιδί του, δήλωσε οτι μετά το διαζύγιο, δεν το είδε λόγω απαγωγής του από τη Βελγίδα μάνα του.
Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο «Ημερήσιος της Αχαϊας» που μίλησε με τον πατέρα του μικρού Παναγιώτη Ντάτσικα που αναζητείται μέσω (και) της Ιντερπόλ.
Ο Παναγιώτης Ντάτσικας από την Πάτρα είναι ένα από τα τέσσερα Ελληνόπουλα που βρίσκονται στη λίστα της Ιντερπόλ με τα αγνοούμενα παιδιά. Γεννήθηκε στις 08 Σεπτεμβρίου 2006 στην Πάτρα κι εξαφανίστηκε το 2010.
Ο πατέρας μιλάει αποκλειστικά στον «Ημ» κι αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί του έγινε άφαντο, υποστηρίζοντας ότι η αδελφή της πρώην γυναίκας του ήταν εκείνη που παρακίνησε τη μάνα του παιδιού να «υφαρπάξει» τον μικρό Παναγιώτη μεταφέροντάς τον αρχικά στο Βέλγιο κι εν συνεχεία κάπου στην Αίγυπτο.
Η σύζυγός μου είναι βελγικής καταγωγής. Η σχέση μας δεν πήγαινε καλά. Μια νύχτα το 2010 σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και πήρε μαζί της και το παιδί” λέει ο Παναγιώτης Ντάτσικας.
Σύμφωνα με τα όσα αφηγείται, επικοινώνησαν κάποια στιγμή μαζί και του είπε ότι βρίσκεται στην Αίγυπτο και πως δεν θα ξαναδεί το παιδί. Έκτοτε ξεκίνησε έρευνες κι έφτασε μέχρι την ιντερπολ ελπίζοντας να ξαναδεί το παιδί του.
Πηγή: dete.gr

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ημερήσιος» της Αχαΐας με τη σύμπραξη υπεργολάβων, οι επιστήμονες δρούσαν επί χρόνια, αναθέτοντας απευθείας δουλειές στους εαυτούς τους και μάλιστα για αλλότριους σκοπούς που καμία σχέση δεν είχαν με το αντικείμενο συγκεκριμένου τμήματος του….

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Πάτρας. Hγετικά στελέχη του Υπ. Παιδείας δήλωσαν ήδη ότι θα πράξουν τα δέοντα ώστε να αποδειχθούν οι ακριβείς διαστάσεις της ρεμούλας. Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη «Διαύγεια». Προ μηνών είχαν αναρτηθεί πολλές απευθείας αναθέσεις που υπερέβαιναν τη νομιμότητα, αλλά όλως περιέργως μέσα σε λίγες ημέρες εξαφανίστηκαν.
Εγκέφαλος της διασπάθισης τεράστιων ποσών, φέρεται ο γνωστός-άγνωστος καθηγητής «Χ» συγκεκριμένου τμήματος του Πανεπιστημίου, που έχει μακρά θητεία στο χώρο και αρκετούς υπεργολάβους στη δούλεψή του. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο το ά” εξάμηνο του 2013 οι ποντικοί του δημοσίου χρήματος υπερέβησαν τη νομιμότητα κατά δέκα φορές, με τη βοήθεια Αντιπρύτανη που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα της εκταμίευσης δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Το δημοσίευμα σχολίασε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιώργος Παναγιωτάκης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί προσωπικά το θέμα και θα διερευνηθεί το σύνολο των πληροφοριών των δημοσιευμάτων. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είναι χρέος μας να επιληφθούμε του θέματος και να πράξουμε το παν για να λάμψει η αλήθεια. Όλες οι πληροφορίες θα εξετασθούν εξονυχιστικά. Μακριά από μένα, το ενδεχόμενο όποιας συγκάλυψης εφ” όσον τα στοιχεία είναι επιβαρυντικά. Άλλωστε, ιδεολογικά αλλά και από προσωπική πεποίθηση, είμαι ταυτισμένος με τη διαφάνεια και δε χωράει η οποιαδήποτε έκπτωση ή σκοπιμότητα στους χειρισμούς αυτής της πολύ λεπτής υπόθεσης».

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Δικαίωση από την ΤΡΟΙΚΑ του ΣΥΓΑΠΑ για το θεσμό του διαμεσολαβητή

Πράγματι, ο διαμεσολαβητής εκτός δικηγόρου είναι απαραίτητος στο οικογενειακό θέμα. Αυτό γράφει στο καταστικό και στις αρχές και στις διεκδικήσεις ο ΣΥΓΑΠΑ (www.sos-sygapa.eu). Αυτό υπάρχει από πολλές δεκαετίες πριν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Οχι οτι θα λυθεί το πρόβλημα των παιδιών αλλά θα μειωθεί η αντιδικία στα δικαστήρια. ΜΠΡΑΒΟ στην Τρόικα.

Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού θέλει η τρόικα. Διαβάστε:

Στενές πιέσεις ασκεί στην κυβέρνηση η τρόικα για την προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και της διαμεσολάβησης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αναλάβει την υποχρέωση ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο να αξιολογήσει το κατά πόσο η ψήφιση του νόμου 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έφερε τα αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσε η νομοθεσία.
Ωστόσο, τα αρχικά δεδομένα και οι αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που προέκυψαν από την εναλλακτική επίλυση των διαφορών δεν θεωρήθηκαν επαρκή από τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ που ζήτησαν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε θεσμικές τροποποιήσεις.
Ενδεικτικά μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 το υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να παρουσιάσει μία νομοθετική πρόταση για το αποτελεσματικό άνοιγμα του επαγγέλματος των διαμεσολαβητών σε μη δικηγόρους.
Σημειώνεται πως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) έχει αναφερθεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα στη νομοθετική πρόβλεψη, ότι διαμεσολαβητές μπορούν να είναι μόνο δικηγόροι και έχε προαναγγείλει ότι θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά όσων ιδρύουν «κέντρα» ή «ινστιτούτα» εκπαίδευσης διαμεσολαβητών χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το υπουργείο Δικαιοσύνης, στα οποία εκπαιδεύουν μη δικηγόρους ως μεσολαβητές.
Η αδειοδότηση μη δικηγόρων ως μεσολαβητών από το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να προκαλέσει πολεμικό κλίμα στις σχέσεις με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=127877&srv=11
http://www.news.gr/oikonomia/oikonomika-nea/article/99594/proothhsh-toy-pro-dikastikoy-symvivasmoy-thelei-h.html
Τώρα, η τρόικα θα πρέπει να αναλάβει και το θέμα των διατροφών - μαύρου χρήματος που περνά από χέρια δικηγόρων και χάνεται από τα κρατικά ταμεία ως μη δηλωθέν εισόδημα.


Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιαφέρουσα σελίδα, από την ψυχολόγο βασιλική Βενέτη

Ερωτικές Σχέσεις: Δύσκολα ή Εύκολα Μονοπάτια;
Συχνά συναντάμε ανθρώπους μόνους ή συντρόφους που δηλώνουν ανικανοποίητοι από την επιλογή τους ή εραστές που θεωρούν αρκετά δύσκολο να διατηρήσουν τη συναισθηματική επαφή με τον άνθρωπο που έχουν επιλέξει. Μα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να εμπλακούμε και να διατηρήσουμε ισορροπημένη μια ερωτική σχέση;
Γράφει η Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA
Επιστημονική Υπεύθυνη ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα
Υπεύθυνη Διεύθυνσης Veneti CPT Services Ltd-Κύπρος

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Β. Κορέα: Αναβάλλονται οι συναντήσεις οικογενειών που χωρίστηκαν στον πόλεμο

Αναβάλλει επ’ αόριστον η βορειοκορεατική κυβέρνηση μια σειρά συναντήσεων, που είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ οικογενειών που έχουν χωριστεί εξαιτίας του πολέμου στην Κορέα.

Αιτιολογώντας την απόφασή της, η Πιονγιάνγκ ισχυρίζεται ότι η Νότια Κορέα χρησιμοποιεί αυτό ως αφορμή για να εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.
Οι συναντήσεις, οι οποίες θα διαρκούσαν έξι ημέρες, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν σε θέρετρο στο βουνό Κουμγκάνγκ, βόρεια των συνόρων, και είχαν θεωρηθεί ως μια σημαντική κίνηση ώστε να αποκατασταθούν, εν μέρει, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
«Οι συναντήσεις των οικογενειών που έχουν χωριστεί μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας θα αναβληθούν έως ότου δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα για την έναρξη διαλόγου και διαπραγματεύσεων», αναφέρει το πρακτορείο Ειδήσεων KNCA επικαλούμενο ανακοίνωση της επιτροπής της Βόρειας Κορέας που διαχειρίζεται τους δεσμούς με τη Νότια Κορέα.
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/09/blog-post_5068.html

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Συγχαρητήρια σε μια χωρισμένη γυναίκα

Για πρώτη φορά, εξομολογούμαι διαδικτυακά, πέρα από τον Πνευματικό μου, που με έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια να σταθώ. Είμαι μια γυναίκα 37 ετών με ένα παιδί 9 ετών και χωρισμένη. Πήρα την απόφαση να σας "εξομολογηθώ" την μικρή πικρή μου ιστορία που βιώνω από τότε που γεννήθηκα έως σήμερα, με την παρότρυνση της ξαδέρφης μου, που διαθέτει ίντερνετ, υπολογιστή και γνώσεις.

Ομολογώ πως αυτά, τα καθημερινά που έχουν πολλές οικογένειες, εγώ δεν τα έχω λόγω κακής τύχης...
Γεννήθηκα στη Περιφέρεια, είμαι το 4ο παιδί μιας 9μελούς πολύτεκνης οικογένειας. Από τα 2 έως τα 6 μου χρόνια, μετά από κατάποση λόγω απροσεξίας κουτσουλιάς από περιστέρι, ακροβατούσα μεταξύ ζωής και θανάτου. Τελικά τα κατάφερα, να επιβιώσω.
 
Σταμάτησα το σχολείο στο Γυμνάσιο, όχι επειδή δεν μου άρεσαν τα γράμματα, αλλά επειδή δεν με άφηνε ο πατέρας μου να συνεχίσω. 
Ο πατέρας μου αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει οικογενειακή ηρεμία και σειρά στο σπιτικό μας. Φτάνει να σας πω, πως μέχρι τα 14 μου, είχα ακράτεια κάθε φορά που έμπαινε ο πατέρας μου στο σπίτι.

Πριν 20 χρόνια περίπου, το πρόβλημα το ξεπεράσαμε, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Καταστραφήκαμε όλα τα αδέρφια, από την αδιαφορία και τον αλκοολισμό του πατέρα μου και την αδυναμία της ομολογουμένως "Αγίας" μητέρας μου, που πάλευε χωρίς όπλα να μας μεγαλώσει.
Τον πατέρα μου τον συγχώρησα, αλλά το ποτάμι είχε κυλήσει. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, μετά από εγκεφαλικό, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε με ότι μέσα διαθέτουμε.

Πριν 13 χρόνια, η ζωή μου, για πρώτη φορά μου χαμογέλασε.
Γνώρισα έναν νεαρό, από την Αθήνα, μορφωμένο και με χιούμορ, που από την πρώτη στιγμή που τον είδα είπα, "Αυτός είναι ο άντρας που θέλω να παντρευτώ". Η σχέση μας εξελισσόταν ήρεμα και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Εργατικός, δυναμικός και φιλόδοξος, πραγματικά προσπάθησε να μη μου λείψει τίποτα. Και όντως δεν μου έλειψε. 

Το 2003 παντρευτήκαμε και το 2004 κάναμε ένα υγιέστατο παιδί όπου λίγες ημέρες μετά, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Τα βιώματά μου από τα παιδικά μου χρόνια, δυστυχώς, δεν με άφησαν να διαχειριστώ σωστά την οικογένεια που δημιούργησα, με αποτέλεσμα, να μην αντέξει τα λάθη μου και να μου ζητήσει διαζύγιο στα τέλη του 2005. Έκανα λάθη λόγω άγνοιας, δεν πρόδωσα ποτέ τον άντρα μου (μιας και δεν είναι του χαρακτήρα μου), αλλά δεν μπορούσα να διαχειριστώ στοιχειώδη καθημερινά πράγματα.

Τελικά το 2006 συμφώνησα να βγει το διαζύγιο και επέστρεψα στο πατρικό μου, όπου και ζω έως σήμερα. Δυστυχώς το να είσαι χωρισμένη γυναίκα, θεωρητικά αμόρφωτη και το να μην υποκύπτεις στις ανήθικες προτάσεις των "αφεντικών" με έχουν κρατήσει άνεργη έως σήμερα. η διατροφή που λαμβάνω κάθε μήνα δεν φτάνει ούτε για τα βασικά του παιδιού που μεγαλώνω, με αποτέλεσμα να του στερώ δεκάδες καθημερινά πραγματάκια που θα έκαναν το παιδί μου να νιώθει ίσο με τους συνομήλικούς του. Θέρμανση στο σπίτι δεν υπάρχει, η τροφή είναι ελλιπείς, όσοι με βοηθούν είτε με ρουχισμό, είτε με τροφή, δεν μπορούν να το κάνουν εσαεί, με αποτέλεσμα να έχω αρχίσει να έχω προβλήματα υγείας λόγω ανασφάλειας για το μέλλον.

Ο περασμένος χειμώνας ήταν υπερβολικά δύσκολος, με πείνα, κρύο και κακουχία που εύχομαι κανείς να μην περάσει. Εκλιπαρούσα για μια δουλειά, έστω 4ωρη, για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις μικρές καθημερινές ανάγκες, αλλά οι πόρτες έκλειναν. Γυναίκα, χωρισμένη, με παιδί που μπορεί να αρρωστήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς να έχει πονηρές σκέψεις για το αφεντικό της, είναι αποδιοπομπαίος τράγος για κάθε φιλόδοξο επιχειρηματία.

Σκέφτηκα πολλές φορές, κρυφά από το παιδί μου και τους οικείους μου, να ζητιανέψω. Δεν μου το επιτρέπει όμως η παιδεία και η περηφάνια μου. Δεν μου αρέσει να ζητάω και να φέρνω σε δύσκολη θέση κανέναν. Αλλά υποφέρω.

Τρέμω στην ιδέα, πως ο Σεπτέμβρης φτάνει, το παιδί μου θα ζητήσει ρούχα για το σχολείο και εγώ δεν μπορέσω για άλλη μια χρονιά να του τα προσφέρω. Ο πατέρας του, βοηθάει με ότι μέσα διαθέτει, αλλά και για εκείνον πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Αγχώνεται και στεναχωριέται το ίδιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει πράγματα πάνω από τις δυνάμεις του.

Τρέμω στην ιδέα, πως θα έρθει ο Νοέμβρης, και δεν θα έχουμε θέρμανση, θα κρυώνουμε, και κάτω από τα λίγα σκεπάσματα που διαθέτω, θα ξεσπάω σε λυγμούς κάθε βράδυ, βλέποντας πως η ζωή μου πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Η εξολόγησή μου έχει έναν σκοπό. Να ελαφρύνω το μυαλό μου, μοιραζόμενη τις σκέψεις και τις ανησυχίες μου μαζί σας και να ευχηθώ τη μάχη που δίνω καθημερινά για επιβίωση, να μην την περάσει κανείς, μα κανείς από εσάς.

Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο υγεία, χαμόγελο και οικονομική ηρεμία.

Αναγνώστρια

πηγή: tro-ma-ktiko

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Διαζευγμένος Πατέρας Δεν χρειάζεται να πληρώνει διατροφή για τα παιδιά του, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

Δικαστική Απόφαση, με πολύ καλή είδηση ​​για τους Διαζευγμένους Πατέρες.


Δικαστής στο Τελ Αβίβ, απεφάνθη ότι ένας πατέρας από την πόλη Rehovot, δεν χρειάζεται να πληρώσει την διατροφή των παιδιών του - δημιουργώντας έτσι ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς σχετικά με την διατροφή των παιδιών για πολλούς διαζευγμένους γονείς.

Ο Δικαστής Yoram Shaked, έκρινε ότι ο εν λόγω πατέρας δεν χρειάζεται να καταβάλει διατροφή επειδή έχει την συνεπιμέλεια των παιδιών του με την πρώην σύζυγό του, και επειδή αυτή έχει υψηλότερο και διαθέσιμο εισόδημα από ότι ο πατέρας. 

Ο πατέρας θα έπρεπε να καταβάλει τη διατροφή των 300 σέκελ το μήνα δηλαδή περίπου 62 ευρώ. Ο δικαστής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε τον οδήγησαν να αποφασίσει στο να παραιτηθεί ο πατέρας από την υποχρέωση του να την καταβάλει συνολικά.

πηγή: israelnationalnews

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Συνάντηση στα Καμένα Βούρλα και στην Αθήνα

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ – ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Φράγκων 19 Θεσσαλονίκη - τηλ. 2310524285 / 6942989785

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Την Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013, ώρα 9.00 θα παρουσιαστεί το έργο του ΣΥΓΑΠΑ καθώς και τα βιβλία ‘Το Κοινωνικό Κίνημα των Διαζευγμένων’ και ‘Ιστορίες Διαζυγίων’, στο ξενοδοχείο Γαλήνη, στα Καμένα Βούρλα. Τα βιβλία ενδιαφέρουν νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρους, παιδαγωγούς, γονείς και ειδικούς.
Ο καθηγητής και πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ, N. Μαρκάτος, γράφει:
‘ Το βιβλίο παρουσιάζει τα πολύ σοβαρά θέματα που προκύπτουν από τα διαζύγια, όπως τα προβλήματα των πατεράδων που δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους, το φαινόμενο της αποξένωσης των παιδιών των χωρισμένων γονέων, την απαράδεκτη στη χώρα μας εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου, που είναι κυριολεκτικά καταστροφική για τον πατέρα και άλλα.
Το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά και πρακτικά χρήσιμο, όπως θα φανεί από την παρακάτω σύντομη ανάλυση. Ο συγγραφεύς έχει αφιερώσει πολλά χρόνια μελετώντας το θέμα του και αυτό γίνεται φανερό από τον θησαυρό των πληροφοριών που παραθέτει. Έχει επίσης ιδρύσει το κίνημα των πατεράδων ΣΥΓΑΠΑ στη χώρα μας από το 2004 με ποικίλες εκδηλώσεις. Το βιβλίο αυτό έρχεται λοιπόν σαν επιστέγασμα γνώσεων, εμπειρίας και αγώνων.
Εύχομαι στο συγγραφέα καλή επιτυχία στις προσπάθειές του και δύναμη να τις συνεχίσει μια και προσφέρει  πρακτικό έργο στις περίπου μισές οικογένειες της χώρας και σε όλα τα παιδιά που πάντα έχουν και θα έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.’
Η γνωστή συγγραφέας, ψυχολόγος και φεμινίστρια, Λιάνα Καλλιέρου, γράφει:
‘Το βιβλίο του Νίκου Σπιτάλα, καλύπτει ένα χώρο που ως τώρα κανείς δεν είχε αναλύσει τόσο διεισδυτικά και τόσο εμπεριστατωμένα. Το αξιοσημείωτο επίσης σε αυτό το βιβλίο, είναι η τεκμηρίωση των θεωριών με γλαφυρά παραδείγματα που δημιουργούν ολοζώντανες εικόνες..
Αυτό που εκτιμώ σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι όχι μόνο κινητοποιεί το μυαλό και την ψυχή, αλλά και βοηθάει τον αναγνώστη να παρατηρεί φαινόμενα και γεγονότα, τα οποία μέσα στη δίνη κάποιων ψυχικών συγκρούσεων της ζωής, δεν θα τα παρατηρούσε ποτέ.. Το κοινωνικό στερεότυπο θέλει τον άντρα «δυνατό». Γι αυτό οι άντρες δυσκολεύονται να κοινοποιήσουν τη δική τους κακοποίηση από τις γυναίκες τους..
Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και το ξέρει καλά αυτό ο Νίκος ο Σπιτάλας, γι αυτό και παραθέτει μια έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρουσιάζει ανατριχιαστικά στοιχεία για τα παιδιά που ζουν σε μονογαμική οικογένεια και χωρίς την παρουσία και την επιμέλεια και των δύο γονιών. Εύχομαι λοιπόν  διαβάζοντάς το και μελετώντας το,  κάθε  ένας από μας , με την επιρροή που πιθανόν διαθέτει , ατομικά η και ομαδικά μέσω του ΣΥΓΑΠΑ, να μπορέσει να βάλει το «λιθαράκι » του, επηρεάζοντας ή νουθετώντας τους κοινωνικούς ταγούς της χώρας μας, για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον στη  ζωή των παιδιών και ασφαλώς και των γονιών.’
Ο ιατρός Ευάγγελος Βασιλείου, γράφει:
‘Αν το παιδί βρεθεί αντιμέτωπο με ένα νοσηρό, καταπιεστικό ή αυταρχικό οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον, του ανοίγονται δύο δρόμοι αδιέξοδοι: Η να υποταχθεί ή να αντιδράσει. Και στη μεν πρώτη περίπτωση μπαίνει μέσα του το σπέρμα του υποτακτικού ή του ραγιά ενώ στη δεύτερη του αναρχικού, του μηδενιστή ή του επαναστάτη χωρίς αιτία.
      Το παιδί πρέπει να’ναι περήφανο για το γονιό του και ο γονιός περήφανος για το παιδί του.
     Όλα τα παραπάνω γίνονται θρύψαλα και συντρίμμια σ΄ένα διαζύγιο και όσο το διαζύγιο είναι πιο άγριο και πολεμικό, τόσο περισσότερο τα θραύσματα του θα τραυματίσουν την ψυχική και κοινωνική υγεία του παιδιού.
Αν οι γονείς προχωρήσουν στο διαζύγιο, το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με τη σωστή απόφαση της επιμέλειας του παιδιού αλλά από το κατά πόσο θα κρατήσουν το παιδί μακριά από τα μεταξύ τους προβλήματα, πως θ’αποφύγουν τη γενιτσαροποίηση του παιδιού, από τον ένα γονέα εναντίον του άλλου.
Είναι βασικό για την ψυχική υγεία του παιδιού, να διατηρείται αλώβητο το πρότυπο του πατέρα και της μάνας και να υπάρχει ισορροπία σχέσεων παιδιών – γονέων και καλή επαφή και με τους δύο γονείς.
Γιατί, σ’ένα παιδί που του απαξιώνεις και του κατεδαφίζεις το πρότυπο του γονέα τον οποίο πρέπει να έχεις ψηλά, είναι ικανό να γκρεμίσει την κοινωνία, να την εκδικηθεί για τη δική του μοίρα.
Ο γονιός που στερεί από το παιδί την επαφή και την ομαλή σχέση με τον άλλο γονέα είναι φυσικός αυτουργός της ψυχικής και κοινωνικής καταστροφής του παιδιού του και ηθικός αυτουργός των παραβατικών πράξεων που θα επιτελέσει αργότερα. Γιατί, είναι εύκολο και βολικό, για εμάς, να δικάζουμε και να καταδικάζουμε τα παραβατικά παιδιά και αθωώνουμε από τις ευθύνες τους τις οικογένειες που τις εξέθρεψαν.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια (ΣΥΓΑΠΑ) κύριο Νίκο Σπιτάλα που μέσα από τη συλλογή και δημοσίευση κειμένων και ιδίως αυτά των παιδιών των διαζυγίων, στο παρόν βιβλίο, μεταφέρει τον παλμό του προβλήματος με όλες τις πτυχές του και θα είναι ευχής έργον ν’αποτελέσει τη πυξίδα επίλυσης του προβλήματος, ευαισθητοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους για το καλό κυρίως των παιδιών αλλά και των γονέων που τις περισσότερες φορές άθελά τους στερούνται του ιερού δικαιώματος να βλέπουν και να συμπαρίστανται στα παιδιά τους.’.
Η συγγραφέας-δημοσιογράφος, Βένη Παπαδημητρίου, γράφει:
‘Στα «καυτά» θέματα  των διαζευγμένων, των διαζυγίων, των πατεράδων που δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους και των παιδιών διάφορων χωρισμένων παιδιών αναφέρεται το βιβλίο.
«Το διαζύγιο είναι επώδυνο για όλους, πόσο μάλιστα για τα παιδιά. Η διαδικασία –όμως-  εφαρμογής του οικογενειακού δικαίου είναι καταστροφική για τον πατέρα.
 Σε υπερατλαντικές χώρες, από δεκαετίες πριν, έχουν λύσει εν μέρει τα βασικά προβλήματα όπως:  οικογενειακά δικαστήρια,  οικογενειακοί   δικαστές, πραγματογνώμονες, κοινωνικές υπηρεσίες, γονικό συμβόλαιο διαζυγίου, ελάχιστες διατροφές, διαμεσολάβηση κ.λπ.
Όμως, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οικονομικά συμφέροντα, η άνιση αντιμετώπιση του άνδρα, οι κοινωνικές ανισότητες, η θηλυκοποίηση των δικαστηρίων, η εμπορευματοποίηση της γυναίκας, τα απομεινάρια του φεμινισμού και το παγκόσμιο σύστημα θυματοποίησης της γυναίκας, οδήγησαν σε ένα κύμα παγκόσμιας αγανάκτησης που στη χώρα μας, έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά. Τελευταία, αναδεικνύεται πρόβλημα στη συνοχή του Κράτους και το έλλειμμα Παδείας, κουλτούρας, πολιτισμού αναδεικνύεται σε όλα τα επίπεδα.’
Οι εκδόσεις iwrite, γράφουν:
‘ Οι εξουσίες (νομοθετική, δικαστική, θρησκευτική, πολιτική) δεν έχουν πυγμή για ν’ αλλάξουν τις βασικές δομές, συνεπώς, μόνο ένα κίνημα ζωντανό μπορεί ν΄ ανατρέψει την τελματώδη κατάσταση.
Ο Νίκος Σπιτάλας κατάγεται από προσφυγική οικογένεια της Αδριανούπολης και έχει τρία παιδιά. Σπούδασε στη Γαλλία: Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Χωροταξία, Πληροφορική με μεταπτυχιακό στην οικονομία & ανάπτυξη και διδακτορικό στην αστική γεωγραφία.. Είναι ιδρυτής 5 Συλλόγων, με διακρίσεις και εμφανίζεται σε δύο εγκυκλοπαίδειες. Ιδρυτής του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κινήματος» και συντονιστής του Παγκόσμιου κινήματος για τα δικαιώματα του πατέρα.’.
Αλλά σχετικά βιβλία του συγγραφέα: ‘Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Κοινωνικό Κίνημα των Διαζευγμένων’. ‘Οδύσσειες Διαζυγίων’, ‘Οι δικαστικές περιπέτειες ενός πατέρα’, ‘Οι ψευδείς κατηγορίες στο Διαζύγιο’.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.
Στις 5 Σεπτεμβρίου, ξαναρχίζουν τα Σεμινάρια της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ, στην Αθήνα, Ακαδημίας 31, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 4οςόροφος και στις 6 Σεπτεμβρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη, ώρα 7μμ, Βαλαωρίτου 9, 2ος όροφος, αίθουσα εκδηλώσεων.
Τα φετινά θέματα:
Κάθε Πέμπτη στην Αθήνα και κάθε Παρασκευή, ώρα 7.00μμ, στη Θεσσαλονίκη Ακαδημία για όλους τους γονείς, όχι μόνο διαζευγμένους. Δωρεάν από ΣΥΓΑΠΑ www.sos-sygapa.eu
Στην Ακαδημία διδάσκουν κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, Γνωστικοί επί της συμπεριφοράς παιδιών, λογοπεδικοί, Σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, παιδαγωγοί, καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, νομικοί, Ακαδημαϊκοί και άλλοι ειδικοί πρόληψης, θεραπευτικών κοινοτήτων, κτλ.
Η κάθε συνάντηση είναι διαδραστική και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι με ερωτήσεις ή τοποθετήσεις.
Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την κυρία Φανή Καμπούρη στο τηλ. 6972821953 και στο Χάρη Κατσιβαρδά, στο τηλέφωνο: 6944938836. Ούτως ή άλλως στα τηλέφωνα του ΣΥΓΑΠΑ: 2310524285 / 2106411977 /  6942989785.
Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
ΓΟΝΕΑΣ ΣΥΓΑΠΑ: http://goneas.blogspot.gr/
Εδώ και δέκα χρόνια, ο ΣΥΓΑΠΑ ενημερώνει για τις συνέπειες των διαζυγίων στα παιδιά, τη γονεική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των διαζευγμένων και των παιδιών τους. Είναι μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, μέλος του ελληνικού Εθελοντισμού, μέλος της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας του πατέρα. Συμμετέχει στη Γιορτή του Πατέρα, στην Ονειρούπολη, στη Σχολή Γονέων της ΧΑΝΘ. Συνεργάζεται με τα ΕΛ.ΤΑ, με το Χαμόγελο του Παιδιού, τη Δημοτική βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, με ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, με συλλόγους και φορείς. Διοργανώνει επιστημονικής εκδηλώσεις, Συνέδρια, ημερίδες. Εκδίδει εφημερίδα, βιβλία, περιοδικά. Εχει το Καταφύγιο του Πατέρα, το Διεθνές Παρατηρητήριο για την Αποξένωση και τον Διαμεσολαβητή. Εχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ, παρεμβάσεις σε πολιτικούς, δικαστικούς και κοινωνικούς φορείς. Έχει εθελοντές ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς ψυχικής υγείας.
Πληροφορίες και εγγραφές: Φράγκων 19. Τηλέφωνα: 2310524285. 
Το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί άμεσα και περιλαμβάνει συμβουλευτική και βιωματική συμμετοχή σε σεμιναριακό επίπεδο.
Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. 
WWW.SOS-SYGAPA.EU 
Ο ΣΥΓΑΠΑ διεκδικεί: Οικογενειακά δικαστήρια, Οικογενειακούς δικαστές, πραγματογνώμονες, κοινωνικές υπηρεσίες, διαμεσολαβητή, συνεπιμέλεια, γονεική ισότητα στο διαζύγιο. STOP PAS - STOP ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. και το ΙΕΚ ΞΥΝΗ σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη (Αθήνα) & Παρασκευή (Θεσσαλονίκη) στις 7μμ μμ στα σεμινάρια της Ακαδημίας Γονέων. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
• Λειτουργική οικογένεια με υγιή συναισθηματικά και υπεύθυνα παιδιά
• Πως θα μεγαλώσετε ένα παιδί γεμάτο αυτοπεποίθηση
• Πρόληψη και αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς
• Το βρέφος αντιλαμβάνεται την αγάπη και διακρίνει τον καλό γονέα?
• Πως αντιλαμβάνεται το παιδί τη διάλυση της οικογένειας? 
• Ο ρόλος των γονιών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Οι σχέσεις στην οικογένεια
• Μιλώντας για το διαζύγιο στα παιδιά. Βάζοντας στην άκρη τους εγωισμούς
• Άγχος αποχωρισμού και δυσκολίες προσαρμογής: Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης.
• Αγχος επικοινωνίας με εν διαστάσει γονέα
• Τα χαρακτηριστικά της ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης του εφήβου
• Εφηβεία – Βασικοί λόγοι συγκρούσεων και τρόποι αντιμετώπισης (έξοδοι, παρέες, χαρτζιλίκι, ντύσιμο, 
ακαταστασία κλπ)
• Η επίδραση της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
• Τα παιδιά και το διαδίκτυο 
• Σχολικός εκφοβισμός, το θύμα, ο θύτης, οι επιπτώσεις και η αντιμετώπισή του (Bullying)
• Ο ρόλος της μητέρας και του πατέρα στην πρόληψη εξαρτησιογόνων ουσιών
• Πως επικοινωνώ αποτελεσματικά με το παιδί ή/και τον έφηβό μου
• Πώς καλλιεργούμε την υπευθυνότητα στα παιδιά και στους εφήβους
• Ακούσια απουσία του πατέρα
• Ο δάσκαλος, ο καθηγητής αντικαθιστά τον πατέρα/μητέρα? Ο ρόλος του σχολικού επιτρόπου. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στο σχολείο?
• Κακοποίηση παιδιών: ποιες μορφές παίρνει και τι παρεμβάσεις χρειάζονται
• Αποφεύγοντας τη γονική αποξένωση στο Διαζύγιο 
• Το σύνδρομο της Στοκχόλμης
• Διαζύγιο και πένθος: Τι να αναμένετε και πώς να τα χειριστείτε
• Πως πρέπει να γίνει διαχείριση της υγείας του παιδιού
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού στην υγεία. Πρόσβαση σε ιατρικά απόρρητα, νοσοκομείο, γιατρούς, κτλ
• Ιατρικές βεβαιώσεις για δικαστική χρήση
• Λογοθεραπεία, αφωνία (μουγγάδα), υπερκινητικότητα, σύνδρομα asperger, PAS, κτλ παιδιών διαζυγίων 
• Ο ελεύθερος χρόνος, οι διακοπές, τα Σαββατοκύριακα παιδιών διαζυγίων και η επαφή με τον γονέα που δεν έχει επιμέλεια (επικοινωνία)
• Αθλητικές ασχολίες. Το παιδί διαζυγίου
• Η τέχνη, η επιστήμη, το σχολείο στα παιδιά διαζυγίων
• Κοινωνικές έρευνες, πραγματογνωμοσύνες
• Ο καλός και ο κακός γονέας φαίνεται στο διαζύγιο. Χωρίζοντας, χωρίζουν τα παιδιά ή οι ενήλικες?
• Ψευδείς κατηγορίες στο διαζύγιο.
• Σεξουαλικά θέματα για τα παιδιά. Πως γίνεται η διαχείρηση?
• Τι συμβαίνει στο διαζύγιο-διάσταση?
• Γιατί κατηγορούν συχνά ψευδώς τον πατέρα για σεξουαλική παρενόχληση-κακοποίηση παιδιών διαζυγίων? 
• Ο ρόλος του δικηγόρου και του δικαστού.
-Αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις στα παιδιά
-Αγωγή υγείας και πρώτες βοήθειες
-Θεραπευτική Κοινότητα-ενημέρωση
-Παιδικό βιβλίο και πατρική φροντίδα στο διάβασμα
• Βιβλιογραφία
• Προβολές