Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Μελέτη για πατρότητα

Ben Γ. Sheldon (μετάφραση google)
EGI, Department of Zoology, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OX1 3PS, UK EGI, Τμήμα Ζωολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, της Νότιας Πάρκα Road, Oxford OX1 3PS, Ηνωμένο Βασίλειο
( ben.sheldon@zoology.oxford.ac.uk ) (Ben.sheldon @ zoology.oxford.ac.uk)
Intuition suggests, to most people, that parents should be selected to care for their offspring in relation Διαίσθηση προτείνει, για τους περισσότερους ανθρώπους, ότι οι γονείς θα πρέπει να επιλέγονται με φροντίδα για τους απογόνους τους σε σχέση με
to how certain they are of being the parents of those offspring. για το πώς ορισμένοι είναι ότι είναι οι γονείς αυτών των απογόνων. Theoretical models of the relationship Τα θεωρητικά μοντέλα της σχέσης
between parental investment and certainty of parentage predict the two to be related only when some μεταξύ των γονικών επενδύσεων και τη βεβαιότητα της συγγένειας πρόβλεψη των δύο να σχετίζεται μόνο όταν κάποια
other assumptions are made, few of which can be taken for granted. γίνονται άλλες υποθέσεις, μερικά από τα οποία μπορεί να θεωρείται δεδομένη. I briefly review the models and their I σύντομη επισκόπηση των μοντέλων και τους
assumptions, and discuss two kinds of difficulty facing an empiricist wishing to test the models. παραδοχές, και να συζητήσουν δύο είδη δυσκολία που αντιμετωπίζει εμπειριστής που επιθυμούν να δοκιμάσουν τα μοντέλα. The first Η πρώτη
is the problem of unmeasured (and immeasurable) variables. είναι το πρόβλημα της μη καταμετρημένης (και ανυπολόγιστη) μεταβλητές. The second is the problem that even the Το δεύτερο είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και οι
most extensive models do not capture the complexity that can be demonstrated in real systems. πιο εκτεταμένη μοντέλα δεν καλύπτουν την πολυπλοκότητα που μπορεί να αποδειχθεί σε πραγματικά συστήματα. I illustrate I απεικονίζουν
some of these problems, and some qualitative tests of the models, with experimental work on a population μερικά από αυτά τα προβλήματα, και μερικές ποιοτικές δοκιμές των μοντέλων, με πειραματικές εργασίες για ένα πληθυσμό
of the collared flycatcher. του Κρικομυγοχάφτης. My conclusion is that although there are some cases where the models have Το συμπέρασμά μου είναι ότι αν και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα μοντέλα
qualitative support, we are a long way from understanding whether paternal care is commonly adjusted ποιοτική υποστήριξη, είμαστε πολύ μακριά από την κατανόηση αν πατρική φροντίδα είναι συνήθως προσαρμοσμένη
in relation to certainty of paternity. σε σχέση με την ασφάλεια της πατρότητας
EGI, Τμήμα Ζωολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, της Νότιας Πάρκα Road, Oxford OX1 3PS, Ηνωμένο Βασίλειο
( ben.sheldon@zoology.oxford.ac.uk ) (Ben.sheldon @ zoology.oxford.ac.uk)
Intuition suggests, to most people, that parents should be selected to care for their offspring in relation Διαίσθηση προτείνει, για τους περισσότερους ανθρώπους, ότι οι γονείς θα πρέπει να επιλέγονται με φροντίδα για τους απογόνους τους σε σχέση με
to how certain they are of being the parents of those offspring. για το πώς ορισμένοι είναι ότι είναι οι γονείς αυτών των απογόνων. Theoretical models of the relationship Τα θεωρητικά μοντέλα της σχέσης
between parental investment and certainty of parentage predict the two to be related only when some μεταξύ των γονικών επενδύσεων και τη βεβαιότητα της συγγένειας πρόβλεψη των δύο να σχετίζεται μόνο όταν κάποια
other assumptions are made, few of which can be taken for granted. γίνονται άλλες υποθέσεις, μερικά από τα οποία μπορεί να θεωρείται δεδομένη. I briefly review the models and their I σύντομη επισκόπηση των μοντέλων και τους
assumptions, and discuss two kinds of difficulty facing an empiricist wishing to test the models. παραδοχές, και να συζητήσουν δύο είδη δυσκολία που αντιμετωπίζει εμπειριστής που επιθυμούν να δοκιμάσουν τα μοντέλα. The first Η πρώτη
is the problem of unmeasured (and immeasurable) variables. είναι το πρόβλημα της μη καταμετρημένης (και ανυπολόγιστη) μεταβλητές. The second is the problem that even the Το δεύτερο είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και οι
most extensive models do not capture the complexity that can be demonstrated in real systems. πιο εκτεταμένη μοντέλα δεν καλύπτουν την πολυπλοκότητα που μπορεί να αποδειχθεί σε πραγματικά συστήματα. I illustrate I απεικονίζουν
some of these problems, and some qualitative tests of the models, with experimental work on a population μερικά από αυτά τα προβλήματα, και μερικές ποιοτικές δοκιμές των μοντέλων, με πειραματικές εργασίες για ένα πληθυσμό
of the collared flycatcher. του Κρικομυγοχάφτης. My conclusion is that although there are some cases where the models have Το συμπέρασμά μου είναι ότι αν και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα μοντέλα
qualitative support, we are a long way from understanding whether paternal care is commonly adjusted ποιοτική υποστήριξη, είμαστε πολύ μακριά από την κατανόηση αν πατρική φροντίδα είναι συνήθως προσαρμοσμένη
in relation to certainty of paternity. σε σχέση με την ασφάλεια της πατρότητας
Διαίσθηση προτείνει, για τους περισσότερους ανθρώπους, ότι οι γονείς θα πρέπει να επιλέγονται με φροντίδα για τους απογόνους τους σε σχέση με
assumptions, and discuss two kinds of difficulty facing an empiricist wishing to test the models. παραδοχές, και να συζητήσουν δύο είδη δυσκολία που αντιμετωπίζει εμπειριστής που επιθυμούν να δοκιμάσουν τα μοντέλα. The first Η πρώτη
is the problem of unmeasured (and immeasurable) variables. είναι το πρόβλημα της μη καταμετρημένης (και ανυπολόγιστη) μεταβλητές. The second is the problem that even the Το δεύτερο είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και οι
most extensive models do not capture the complexity that can be demonstrated in real systems. πιο εκτεταμένη μοντέλα δεν καλύπτουν την πολυπλοκότητα που μπορεί να αποδειχθεί σε πραγματικά συστήματα. I illustrate I απεικονίζουν
some of these problems, and some qualitative tests of the models, with experimental work on a population μερικά από αυτά τα προβλήματα, και μερικές ποιοτικές δοκιμές των μοντέλων, με πειραματικές εργασίες για ένα πληθυσμό
of the collared flycatcher. του Κρικομυγοχάφτης. My conclusion is that although there are some cases where the models have Το συμπέρασμά μου είναι ότι αν και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα μοντέλα
qualitative support, we are a long way from understanding whether paternal care is commonly adjusted ποιοτική υποστήριξη, είμαστε πολύ μακριά από την κατανόηση αν πατρική φροντίδα είναι συνήθως προσαρμοσμένη
in relation to certainty of paternity. σε σχέση με την ασφάλεια της πατρότητας
το πώς ορισμένοι είναι ότι είναι οι γονείς αυτών των απογόνων. Theoretical models of the relationship Τα θεωρητικά μοντέλα της σχέσης
between parental investment and certainty of parentage predict the two to be related only when some μεταξύ των γονικών επενδύσεων και τη βεβαιότητα της συγγένειας πρόβλεψη των δύο να σχετίζεται μόνο όταν κάποια
other assumptions are made, few of which can be taken for granted. γίνονται άλλες υποθέσεις, μερικά από τα οποία μπορεί να θεωρείται δεδομένη. I briefly review the models and their I σύντομη επισκόπηση των μοντέλων και τους
assumptions, and discuss two kinds of difficulty facing an empiricist wishing to test the models. παραδοχές, και να συζητήσουν δύο είδη δυσκολία που αντιμετωπίζει εμπειριστής που επιθυμούν να δοκιμάσουν τα μοντέλα. The first Η πρώτη
is the problem of unmeasured (and immeasurable) variables. είναι το πρόβλημα της μη καταμετρημένης (και ανυπολόγιστη) μεταβλητές. The second is the problem that even the Το δεύτερο είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και οι
most extensive models do not capture the complexity that can be demonstrated in real systems. πιο εκτεταμένη μοντέλα δεν καλύπτουν την πολυπλοκότητα που μπορεί να αποδειχθεί σε πραγματικά συστήματα. I illustrate I απεικονίζουν
some of these problems, and some qualitative tests of the models, with experimental work on a population μερικά από αυτά τα προβλήματα, και μερικές ποιοτικές δοκιμές των μοντέλων, με πειραματικές εργασίες για ένα πληθυσμό
of the collared flycatcher. του Κρικομυγοχάφτης. My conclusion is that although there are some cases where the models have Το συμπέρασμά μου είναι ότι αν και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα μοντέλα
qualitative support, we are a long way from understanding whether paternal care is commonly adjusted ποιοτική υποστήριξη, είμαστε πολύ μακριά από την κατανόηση αν πατρική φροντίδα είναι συνήθως προσαρμοσμένη
in relation to certainty of paternity. σε σχέση με την ασφάλεια της πατρότητας
...... http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692948/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου